سوء تغذیه

سوء تغذیه به حالتی گفته می شود که کسی ، دارای رژیم غذائی نامتعادل باشد . ممکن است غذای مصرفی خیلی کم یا خیلی زیاد باشد در هر دو صورت…

Read more »