تست ab

مزایای تست AB برای ساخت وب سایت

تست AB (همچنین به عنوان تست تقسیم یا تست چند متغیر شناخته می شود) یک طراحی وب و اصطلاح توسعه است که برای توصیف تست عناصر مختلف در یک وب…

Read more »